Alex 自己記下了他的人生哲學或者叫座右銘
可能部份他親身同大家分享過
但我解釋唔到 folder 名稱中間嘅 ‘2’ 字係咩意思